صدور گواهی مبدا و آمار گواهی مبدا

عضو محترم اتاق

 جهت صدور گواهی مبدا و فرم Aبا در دست داشتن کپی اظهار نامه گمرکی و بارنامه همراه با فرمهای تایپ شده به اتاق بازرگانی اصفهان مراجعه فرمائید.