هیات رئیسه

اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی

امیر کشانی

ریاست اتاق

محمد یاسر طیب نیا

نائب رئیس اول

محمد جعفر فوده

نائب رئیس دوم

علی صفرنوراله

عضو هیئت رئیسه و خزانه دار

احمد خوروش

منشی هیئت رئیسه
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان 

دهمین هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

اصغر اخوان مقدم

فرشته امینی

مژگان ایزدی

محمدرضا برکتین

سید وحید دزفولی

محمدرضا رجالی

وحید فولادگر

سید یوسف قاضی عسکر

محمدرضا گل احمد

مسعود گلشیرازی