اعضای هیات اجرایی

  دکتر مهدی خوروش - دبیر کل اتاق

تلفن مستقیم : 36651654 - 031 و 36629956 -031

فاکس : داخلی 1908 - 36612055 -031
   
دکتر بهنام ابراهیمی - مدیر بررسی های اقتصادی

تلفن تماس:   "1825داخلی" 36612055-031
 
دکتر غلامرضا سلیمانیان- مدیر مالی و پشتیبانی

تلفن تماس:   "1101 داخلی" 36612055-031
دکتر کیهان عباسیان -  مدیر خدمات اعضا

تلفن تماس:   "2246 داخلی" 36612055-031
 

غلامرضا آقا طاهری - مدیر ارتباطات
مسئول برقراری کلیه ارتباطات اتاق با رسانه ها و ارگانها ، مدیر اجرائی نشریه و مسئول مسائل مربوط به تبلیغات .
تلفن تماس:   "1201 داخلی" 36612055-031
همراه : 5121 317 0913

 
 
مدیر فناوری اطلاعات

مسئول شبکه و زیر ساخت، نرم افزار، سخت افزار و نرم افزارهای اتاق - پرتال اتاق

تلفن تماس:   "1301 داخلی" 36612055-031
 

 دکتر روح اله میرزاامیری - مدیر امور کمیسیونها و تشکلهای اقتصادی

برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به کمیسیون ها، نشست ها و همایش های تخصصی 

  تلفن تماس:   "1815داخلی" 36612055-031
 
دکتر احسان شهیر - مدیر توسعه کسب و کار

تلفن تماس:   32208491-031
مونا مهربان - سرپرست بازاریابی و امور بین الملل

  تلفن تماس:   "1601داخلی" 36612055-031