اعضای هیات اجرایی

   
   
 
آقای بهنام ابراهیمی - دبیر کل
    تلفن مستقیم : 36651654 - 031 
  داخلی 2411 - 36560000 -  031
   فکس : داخلی 1908 - 36612055 -031
  


 


 
   آقای کیهان عباسیان - مدیر بازاریابی و روابط بین الملل
   تلفن تماس: داخلی 2255 - 36560000 - 031

 


   آقای مهدی شایسته فرد - مدیر حوزه ریاست و ارتباطات
  تلفن تماس: داخلی 4020 - 36560000 -  031  همراه: 09217119041
  

 
    
 
 آقای روح اله میرزاامیری - مدیر امور کمیسیونها
سرپرست دبیر خانه شورای گفتگو
 تلفن تماس: داخلی 2130 - 36560000 - 031
 


 
  آقای علی مهذب - جانشین مدیر توسعه کسب و کار
  تلفن تماس: داخلی 3111 - 36560000 -031
 
 


 
  آقای علی محمد آقاجان  - مدیر خدمات به اعضا
  تلفن تماس: داخلی 1040 - 36560000 - 031


 
  خانم زهرا زمانی - مدیر پژوهش و بررسی های اقتصادی
  تلفن تماس: داخلی 2210 - 36560000 -  031