اعضای هیات اجرایی

  دبیر کل اتاق
تلفن مستقیم : 8 و 36615097-031
فاکس : 36615099-031
- معاون دبیرکل اتاق

تلفن مستقیم : 36618905-031
 
فرشته گرگی - مدیر حوزه ریاست
مسئول هماهنگی امور ریاست محترم اتاق.

تلفن مستقیم : 8و36615097-031
 
 مجید اکبری - مدیر امور خدمات بازرگانی
مسئول صدور و تمدید کارت بازرگانی ، صدور فرم A و گواهی مبدآ
تلفن تماس:  " 1401 داخلی" 36612055-031
همراه : 3328 326 0913

 
 - مدیر آموزش و پژوهش
مسئول برگزاری کلیه دوره های آموزشی، سمینارها و همایش ها،کارشناس مسائل اقتصادی و تجاری.
تلفن تماس:   "1501 داخلی" 36612055-031
 
 غلامرضا سلیمانیان- مدیر امور مالی و پشتیبانی
مدیرامور مالی

تلفن تماس:   "1101 داخلی" 36612055-031
   
غلامرضا آقا طاهری - مدیر روابط عمومی و انتشارات
مسئول برقراری کلیه ارتباطات اتاق با رسانه ها و ارگانها ، مدیر اجرائی نشریه و مسئول مسائل مربوط به تبلیغات .
تلفن تماس:   "1201 داخلی" 36612055-031
همراه : 5121 317 0913

 
 
مدیر فناوری اطلاعات
مسئول شبکه و زیر ساخت، نرم افزار، سخت افزار و نرم افزارهای اتاق - پرتال اتاق
تلفن تماس:   "1301 داخلی" 36612055-031

 
 - مدیر امور کمیسیونها و تشکلهای اقتصادی و دبیر تحریریه نشریه
برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به کمیسیون ها، نشست ها و همایش های تخصصی 

  تلفن تماس:   "1803 داخلی" 36612055-031
 
 - مدیر پشتیبانی و منابع انسانی

تلفن تماس:   " 2185 داخلی" 36612055-031