واحد های اجرایی اتاق

 • خدمات به اعضا
 • مالی
 • سیستم ها و روش ها
 • بازاریابی و روابط بین الملل
 • امور کمیسیون ها
 • امور حقوقی و مرکز داوری
 • توسعه کسب و کار
 • پژوهش و بررسی های اقتصادی
 • حوزه ریاست و ارتباطات
 • سرمایه انسانی، خدمات اداری و بازرگانی
 • برنامه ریزی، بودجه و پایش

بهنام ابراهیمی

دبیر کل

تلفن مستقیم : 36651654 – 031 داخلی : 2400 – 36560000 – 031 فکس : داخلی 1908 – 36612055 -031

کیهان عباسیان

مدیر بازاریابی و روابط بین الملل

تماس : داخلی 2411 – 36560000 – 031

مهدی شایسته فرد

مدیر حوزه ریاست و ارتباطات

تماس : داخلی 4020 – 36560000 – 031

روح اله میرزا امیری

مدیر امور کمیسیونها

تماس : داخلی 2130 – 36560000 – 031

مجید نوائی

مدیر سیستم ها و روش ها

تماس : داخلی 1000 – 36560000 – 031

حسین جابری

مدیر مالی

تماس : داخلی 1034 – 36560000 – 031

مهدی بشیر

سرپرست سرمایه انسانی، خدمات اداری و بازرگانی

تماس : اخلی 2020 – 36560000 – 031

بهزاد فلاطون زاده

مدیر امور حقوقی و داوری

تماس : داخلی 2222 – 36560000 – 031

علی مهذب

سرپرست واحد توسعه کسب و کار

تماس : داخلی 3111 – 36560000 – 031

علی محمد آقاجان

مدیر خدمات به اعضا

تماس : داخلی 1040 – 36560000 – 031

زهرا زمانی

مدیر پژوهش و بررسی های اقتصادی

تماس : داخلی 2210 – 36560000 – 031

بهنام ابراهیمی

جانشین مدیر برنامه ریزی، بودجه و پایش

تماس : داخلی 2331 – 36560000 – 031