واحد های اجرایی اتاق

 • خدمات بازرگانی
 • امور کمیسیون ها
 • امور تشکل ها
 • توسعه خدمات به اعضا
 • مرکز توسعه سرمایه انسانی (متسا)
 • بهبود و توسعه کسب و کار
 • پژوهش و بررسی های اقتصادی
 • بین الملل
 • حوزه ریاست
 • توسعه ارتباطات
 • اداری و بازرگانی
 • سیستم ها و روش ها
 • امور حقوقی
 • مالی و پشتیبانی

رسول موسی رضایی

دبیر کل

تلفن مستقیم : 36651654 – 031 داخلی : 2400 – 36560000 – 031 فکس : داخلی 1908 – 36612055 -031

مهدی سهل آبادی

معاون اجرائی دبیر کل

سرپرست اداری و بازرگانی

مشاور و مدیر توسعه ارتباطات

تماس : داخلی 2020 – 36560000 – 031

حمیدرضا امیدان

دستیار ویژه رئیس و رئیس حوزه ریاست

تماس : داخلی 4020 – 36560000 – 031
 

حسین ریاحی

سرپرست خدمات بازرگانی

تماس : داخلی 1040 – 36560000 – 031

سید رضا صفوی

مدیر امور کمیسیونها

تماس : داخلی 2130 – 36560000 – 031

محمد حسین حجه فروش

سرپرست امور تشکل ها و دفاتر منطقه ای

تماس : داخلی 2510 – 36560000 – 031

مهران حجاری زاده

سرپرست توسعه خدمات به اعضا

تماس : داخلی – 36560000 – 031

سعید ابراهیمی

سرپرست امور بین الملل

تماس : داخلی 2255 – 36560000 – 031

نوید ادریس

سرپرست بهبود و توسعه کسب و کار

تماس : داخلی 3111 – 36560000 – 031

نادره راست قلم

سرپرست مرکز توسعه سرمایه انسانی (متسا)

تماس : داخلی 3151 – 36560000 – 031

زهرا زمانی

مدیر پژوهش و بررسی های اقتصادی

تماس : داخلی 2210 – 36560000 – 031

مجید نوائی

مدیر سیستم ها و روش ها

تماس : داخلی 1000 – 36560000 – 031

حسن رحیمی

مدیر امور حقوقی

تماس : داخلی 2222 – 36560000 – 031

مهرداد پارسا

سرپرست مالی و پشتیبانی

تماس : داخلی 1010 – 36560000 – 031