واحد سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه

واحد سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه

معرفی واحد

سرای نوآوری بازاری است برای تبادل دانش و نوآوری میان متقاضیان و عرضه کنندگان آن، با همکاری دانشگاه های سراسر استان اصفهان به منظور تسهیل ارتباط بین صنعت و دانشگاه در راستای حرکت دانشگاه به سمت نسل سوم و چهارم، که از جمله مهمترین طرح های اجرایی در این راستا، طرح های پایش، پویش، رویش و طرح تابش می باشد.

خدمات واحد

- طرح پایش( مشاوره های تحقیقاتی پژوهشی، حل مسئله و انتقال تکنولوژی)
- طرح پویش( استعدادیابی دانشجویان در قالب کار همزمان با تحصیل،طرح )
- رویش( حل چالش های صنعتی از طریق پروژه های استارتاپی)
- طرح تابش( تبادل امکانات آزمایشگاهی و بهره برداری شبکه ای)
explain