واحد شورای مطالعات استراتژیک

واحد شورای مطالعات استراتژیک

معرفی واحد

این واحد به عنوان بازوی فکری هیات رئیسه اتاق جهت تصمیم سازی‌های کلان استراتژیک، ایجاد همسویی و یکپارچگی استراتژیک در فرایندها و فعالیت‌های اتاق، با هدف اعتلای سازمانی اتاق و ارزش آفرینی برای ذینفعان تعریف شده است .

خدمات واحد

- ایجاد تفکر استراتژیک توام با دیدگاه علم نوین و بهره مندی از نظام فکری در فرایند تصمیم‌سازی به عنوان مهمترین اهرم و بازوی مشورتی
- بهره ‌گیری از نخبگان، خبرگان و اندیشمندان خاص با رویکردی کلان محور به منظور تسهیل در تصمیم‌گیری آینده نگر و توانمند‌سازی تصمیم‌گیران برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه
- شنیدن صدای ذینفعان
explain