واحد اداری، بازرگانی و سرمایه انسانی

واحد اداری، بازرگانی و سرمایه انسانی

معرفی واحد

واحد اداری بازرگانی و سرمایه انسانی، با هدف مدیریت سرمایه های انسانی از طریق بهبود فرآیندهای جذب، استخدام، آموزش، نگهداشت، ارتقا و ارائه خدمات رفاهی به پرسنل اتاق، با هدف دستیابی به اتاق چابک با سرمایه انسانی الگو، و همچنین مدیریت تامین کنندگان و امور قراردادها، تشریفات و پذیرایی و کلیه امور اداری در راستای خدمت رسانی به واحدهای اجرایی اتاق و اعضا و ذی نفعان بیرونی، تشکیل شده است.

خدمات واحد

- مدیریت منابع انسانی شامل جذب، استخدام، آموزش ، نگهداشت، ارائه خدمات رفاهی به پرسنل اتاق
- ارزیابی و مدیریت تامین کنندگان و امور قراردادها- تشریفات و پذیرایی و کلیه امور اداری در راستای خدمت رسانی به واحدهای اجرایی اتاق و اعضا و ذی نفعان بیرونی
explain