واحد های اجرایی اتاق

معرفی واحد های اجرایی اتاق :
 
-          واحد امور بین الملل
-          واحد روابط عمومی
-          دبیرخانه کمیسیون ها
-          واحد خدمات بازرگانی
-          واحد آموزش و پژوهش
-          واحد مالی و پشتیبانی
-          واحد فناوری اطلاعات و انفورماتیک