واحد دبیرخانه شورای گفتگو

دبیرخانه شورای گفتگو

معرفی واحد

دبیرخانه شورای گفتگو با هدف تقویت شبکه ارتباطات و مذاکره گری اتاق با نهادهای دولتی و حاکمیتی و تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و تعاونی، از یک سو نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی می نماید و از دیگر سو به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد استان و کشور، در راستای تحقق نسل اول اتاق های بازرگانی، می پردازد.