واحد مالی

واحد مالی

معرفی واحد

از اهداف این واحد مدیریت منابع مالی و هزینه های اتاق و از طریق پیگیری پرداختهای مربوط به حق عضویت ها و کارت بازرگانی اعضا و ارتباط مستمر با واحد طرح و برنامه و بودجه و همچنین مدیریت موجودی ها و اموال سازمان از طریق کنترل کیفی و کمی اقلام ورودی به انبار و نگهداری اطلاعات مربوط به آنها براساس روش های مصوب در سیستم های مالی موجود در سازمان در راستای شفافیت نظام مالی، می باشد.

خدمات واحد

- مدیریت منابع مالی و هزینه های اتاق
- مدیریت و پیگیری پرداختهای مربوط به حق عضویت و کارت بازرگانی اعضا
- ارتباط مستمر با واحد طرح و برنامه و بودجه
- مدیریت موجودی ها و اموال سازمان
explain