تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1399
کد 3696

کمک به تسهیل صادرات محصولات کشاورزی از طریق تعامل اتاق بازرگانی و سازمان تعاون روستایی

کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان در راستای کمک به تسهیل و تسریع صادرات محصولات کشاورزی، اقدام به تشکیل کارگروه ویژه ای با حضور مدیرسازمان تعاون روستایی استان اصفهان، معاونین و تشکل های ذیل این سازمان نمود.
درابتدای جلسه ایجاد سازوکاری برای تعامل دانشگاه، بخش خصوصی اثربخش و دستگاه های اجرایی مرتبط برای کمک به رفع مشکلات بخش کشاورزی و تهیه بسته های تحقیقاتی، پژوهشی و اجرایی برای ارایه به دولت از جمله اقدامات کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان عنوان و برضرورت استفاده حداکثری سازمان تعاون روستایی از این ظرفیت ها تاکید شد. 
همچنین شناسایی بازارهای هدف صادراتی، آموزش قوانین تجارت و معرفی بازرگانان خوشنام به اتحادیه های ذیل این سازمان و کمک به تسریع و تسهیل امور مربوط به بخش کشاورزی از جمله پتانسیل های اتاق اصفهان معرفی شد. 
همچنین در این جلسه عنوان شد اتاق بازرگانی اصفهان اقداماتی درخصوص راه اندازی پایانه صادراتی گل و گیاهان زینتی و سبزی و صیفی انجام داده است.  
در ادامه محسن حاج عابدی، مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان فراهم کردن زیرساخت لازم برای صادرات محصولات کشاورزی مازاد برمصرف، کمک به توسعه تکنولوژی در این بخش، شناسایی بازارهای هدف و ایجاد زیرساخت هایی در این کشورها،ارایه خدمات آموزشی در حوزه صادرات و تسهیل مراحل صادرات را از جمله موارد موردنیازتعامل با اتاق برای کمک به بخش کشاورزی استان بیان کرد. 
وی سازمان تعاون روستایی استان اصفهان با 460 تشکل و 350 هزارعضو را یکی از بزرگ ترین شبکه های تعاون روستایی کشور معرفی کرد. 
در ادامه معاونین این سازمان تضمین صادرات محصولات کشاورزی، نبودن رابط ایرانی در کشورهای هدف صادراتی، تغییر قوانین حوزه صادرات وعدم وجود زیرساخت تغییر الگوی کشت را از جمله مشکلات بخش کشاورزی بویژه اتحادیه های این بخش عنوان کردند و خواستار کمک اتاق برای ورود تکنولوژیهای جدید بخش کشاورزی، ارایه خدمات آموزشی دوره ای برای به روز کردن اطلاعات و قوانین حوزه صادرات و ایجاد کارگروه های تخصصی در این زمینه، ارایه خدمات مشاوره ای در مباحث حقوق بین الملل و کمک به ایجاد ساز و کاری برای صادرات محصولات مازاد بر مصرف استان بویژه در محصولات دامی و زراعی جالیزی و ایجاد مکانیزمی برای مدیریت درست بازاروحذف واسطه ها شدند. 
 
آلبوم تصاویر کشاورزی و تعاون روستایی