تاریخ : سه شنبه 9 ارديبهشت 1399
کد 2946

مصاحبه دنیای اقتصاد با رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان -9اردیبهشت

کشاورزان اصفهان در دوران کرونا

در رابطه با تأثیر شیوع کرونا بر کشاورزی به ویژه در اســتان اصفهان مسوولان معتقدند تأثیرگذاری این ویروس بر کشــاورزی استان مشــابه بقیه کشورهاست ولی آنچه از قبل هم وجود داشته تاکنون شدت بیشتری پیداکرده اســت.
کرونای مدیریتی در بخش کشــاورزی کشور ماست 
محمدصادقی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر این نکته به دنیای اقتصاد گفت: کرونای مدیریتی باعث نابودی وضعیت معیشتی کشاورزان ما شد به طوریکه روزبه روز ضعیف تر شدند و حتی کشــاورزی که زکات دهنده بود زکات گیرنده شــد.
وی افزود: مسوولانی که بی کفایتیهای خود را تحت عنوان خشکسالی نامیدند و بیدار نشــدند درصورتیکه ضعف در تصمیم گیری کلان وبها ندادن به متخصصان در رشته کاری خود و رابطه به جای ضابطه در تعیین مدیران کشــور باعث شد که به این شرایط برســیم وامیدواریم که این کرونا باعث بیداری تصمیم گیران کشور شود.
این مسوول در رابطه با تأثیر کرونا بر کشاورزی خاطرنشــان کرد: بدون تردید بحران کرونا بر تمام حوزه های اقتصــادی تأثیرگذار بوده و خواهد بود ازجمله کشاورزی که البته برآوردها و پیش بینیها نشان میدهد تأثیرش بر کشاورزی کمتر از بخش گردشگری و صنایع دیگر بوده و در کشورهای دیگری که شیوع کرونا همزمان با حمله ملخها، آفات و تغییرات اقلیمی بوده قطعاً تأثیرات شــدیدتری بر بخش کشاورزی داشته است کما اینکه دبیر کل سازمان ملل هم نسبت به قحطی به بعضی از کشورها هشدار داده و البته این هشدار به غیر ازتاثیر کرونا مرتبط با تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آبی و... هم بوده است.
وی تصریح کرد: باید توجه داشــته باشیم کرونا در چند حوزه اثرگذار اســت مثل منابع انســانی که به دلیل ســلامتی و درگیر بودن نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند و البته این موضوع در کشاورزی کمتر و شاید ممکن است در سالهای بعد هم در این حوزه نیز اتفاق افتد به دلیل اینکه دولت نتواند منابع خرید تضمینی را انجام دهد. وی افزود: مورد بعدی اینکه تأثیر چنین مواردی چه در جهان و چه درایران بر زنجیره محصولات کشاورزی اثرگذار است. 
صادقی ادامه داد: اما کشــاورزی استان اصفهان هــم ازلحاظ تأثیرپذیــری از ویروس، مشابه بقیه کشورهاست اینچنین که میزانی از نیروی کار بلاستفاده ماندند وعمدتا فعالیتهای کشاورزی در خودش یک فاصله گذاریهایی را در مزارع دارد اما تأثیرات بعدی را هم نیز خواهد داشت به عنوان مثال تغییراتی در تقاضا به وجود خواهد آمــد به نحویکه میزان تقاضا برای محصولات کشاورزی ممکن است کمتر شود. 
رییس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی اصفهان دربــاره تأثیر کرونا بر تولید و تقاضای محصولی چون گندم گفت: در رابطه با گندم، چون این محصول استراتژیک و جزیی از سبد مصرفی خانواراست بعید است که از تقاضا برای مصرف این محصول کاسته شود و البته در حوزه های پایین تر مثل رستورانها ومخصوصا محصولات شیرینی فروشی که مصرف کننده آرد بودنــد کاهــش تقاضا وجود داشــته ولی همزمان در مصرف خانگی با افزایش متقاضی، مواجه بوده ایم
. به اعتقاد این مسوول تاکنون درزمینه تولید و تقاضای گندم، مشکلی وجود نداشته ولی در اقلامی که کشاورزان باید استفاده می کردند در این مدت با مشکل روبرو بوده ایم و این بر صنعت کشاورزی تأثیرگذار بوده و باید منتظر عواقب آن در آینده باشیم. 
وی بیان کرد: به نظر نمی رسد به غیراز عوامل اشاره شده، کشاورزی استان اصفهان با مشکلی روبرو شده باشد ولی احتمال می رود در لجستیک، حمل ونقل و فروش، موانعی ایجاد شــود و همینطور در حوزه های تأمین مالی از بانکها که چرخه وصــول از خریداران و غیره ممکن است دچار مشکل شود و کشاورزان را با محدودیت هایی روبرو کند. 
صادقی گفت: اینکه گفته می شود کرونا بر نرخ آرد و گندم تأثیرگذار بوده دور از انتظار است که در کوتاه مدت تاثیرخاصی داشته باشد به دلیل استراتژیک بودن این کالا و نقش آن در امنیت غذایی کشــور به احتمال زیاد، بودجه لازم برای خرید تضمینی گندم اختصاص داده می شود. 
وی اظهار داشت: با توجه به مصاحبه های وزیر جهاد کشاورزی و همچنین ریاست جهاد کشاورزی استان میزان کشــت گندم در سطح کشور و استان خوب بوده و مشکل عرضه نخواهیم داشت. چراکه پیشبینی کردند امسال حدود 14 میلیون تن برداشت داشته باشیم که حدود 10 میلیون تن آن خرید تضمینی خواهد شد و اگر دولت با مشکل جدی برای تأمین مالی بابت خرید روبرو نشود بتواند چنین اقدامی را انجام دهد احتمال تأثیــر کرونا بر نرخ گنــدم ضعیف خواهد بود.
البته در موقعیت بحران، دگرگونیهای خیلی زودهنگام و لحظه ای اتفاق خواهد افتاد واحیانا ممکن است موارد پیش بینی نشده ای پیش آید که از اکنون نمیتوان در مورد آن نظری ارائه داد
وی تأکید کرد: مسئولان مربوطه باید این موضوع را پاسخ دهند ولی همانطور که اشاره شد بر اساس گفته های مسوولان ذیربط میزان تولید گندم امسال بیش از مصرف خواهد بود و ازلحاظ ذخیره ها تأمین و مشــکلی پیش رو نخواهیم داشت.