کمیسیون سرمایه گزاری و تامین مالی 

  • قلمرو کمیسیون
  • صورتجلسات
  • مصوبات هیات رئیسه کمیسیون
  • کمیته تامین مالی فناوری و نوآوری
  • کمیته بازار پول و سرمایه
  • کمیته حفظ و توسعه سرمایه های موجود و رفع موانع سرمایه گذاری
  • همایش، نشست و بازدید
  • اخبار

علی صفرنورالله

رئیس کمیسیون سرمایه گزاری 
 

پویان رحیمی

نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری

داود صافی

نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری

علی اکبرسعادت نیا

دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی

احسان شهیر

مشاور کمیسیون

محسن ایروانی

مشاور کمیسیون

مجتبی متقی

رئیس کمیته بازار پول و سرمایه

احمد ورد

رئیس کمیته تامین مالی فناوری و نوآوری

محسن حیدری

رئیس کمیته حفظ و توسعه سرمایه های موجود و رفع موانع سرمایه گذاری
 
چند رسانه ای * > چند رسانه ای *