تاریخ : دوشنبه 3 آذر 1399
کد 3505

پرونده چهارم

صبحانه کاری

اتاق نهم اتاق نسل سوم


نزدیک به دو سال از شروع فعالیت اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم می گذرد.
"شاخص محوری" و تحقق "اتاق نسل سوم " از مهمترین برنامه ها و اهداف اتاق نهم است.
در چند روز آینده بر آنیم که یکی دیگر ازخدمات نوین ارائه شده در این دوره با نام "صبحانه کاری" را در قالب یک پرونده بررسی نماییم.