تاریخ : چهارشنبه 28 آبان 1399
کد 3498

اطلاعیه

پرسشنامه نظرخواهی در خصوص طرح آمایش سرزمین (اصفهان)


عضو محترم
سلام از آنجا که آمایش سرزمین استان اصفهان در سال 1398 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان انجام شده است. پرسشنامه حاضر به منظور نقد و بررسی پیشنویس سند آمایش سرزمین این استان تهیه شده‌است. لذا خواهشمند است جهت رفع نواقص سند آمایش سرزمین استان در راستای بهبود برنامه ریزی  و سرمایه گذاری های اقتصادی، در استان پرسشنامه حاضر را تکمیل نمایید.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_mMaNSaMyd0tegapFi7g0dQlXJlha1KGK1V6BVRBwxqxzcg/viewform?usp=sf_link
کسب اطلاعات بیشتر تماس با 36560000 داخلی 2240 و 2241