تاریخ : سه شنبه 22 مهر 1399
کد 3392

پرونده سوم

اینفوگرافیک معرفی مزیت های استفاده از خدمات سرای نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهان

سرای نوآوری و رشد اتاق بازرگانی اصفهانی با هدف تقویت تعامل صنعت و دانشگاه، با همکاری دانشگاه های معتبر استان مانند دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی، دانشگاه هنر، دانشگاه های آزاد اسلامی واحدهای خوراسگان و نجف آباد و ... تاسیس شد.