تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1399
کد 3389

پرونده سوم

سرای نوآوری و رشد

                                                                              

 عدم ارتباط مناسب میان صنعت و دانشگاه همواره یکی از چالش های بزرگ اقتصاد کشور بوده که هر دو بخش از آن متضرر شده است.
اتاق بازرگانی دوره نهم اصفهان با هدف بهبود زیست بوم کسب و کار استان، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه را بعنوان یکی از برنامه ها و اولویت خود برگزید که ایجاد ساختار و تشکیلات جدیدی به نام « سرای نواوری و رشد»  در همین راستا بوده است. 
 در  دو هفته پیش رو برآنیم که گزارشی از اقدامات انجام گرفته در این سرا را در قالب یک پرونده کامل بررسی کنیم .