تاریخ : دوشنبه 13 آبان 1398
کد 2644

دعوت به همکاری

جمع آوری و صحه گذاری اطلاعات (تهیه بانک اطلاعاتی)، ارزیابی و پایش تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان

برون سپاری بخشی از فعالیت های پژوهشی و کارهای مطالعاتی اتاق بازرگانی اصفهان