تاریخ : پنجشنبه 9 آبان 1398
کد 2637

مصوبات پنجمین جلسه کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری

مصوبات پنجمین جلسه کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری ذیل ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصادمقاومتی

-