تاریخ : دوشنبه 29 مهر 1398
کد 2628

تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر امکان تبدیل شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت به یکدیگر

تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر امکان تبدیل شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت به یکدیگر

تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر امکان تبدیل شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت به یکدیگر