واحد های اجرایی اتاق

 • خدمات بازرگانی
 • امور کمیسیون ها و تشکل های اقتصادی
 • توسعه خدمات به اعضا
 • مرکز توسعه سرمایه انسانی (متسا)
 • بهبود و توسعه کسب و کار
 • پژوهش و بررسی های اقتصادی
 • بین الملل
 • حوزه ریاست
 • توسعه ارتباطات
 • امور حقوقی
 • مالی و پشتیبانی

حمیدرضا امیدان

دبیر کل

تلفن مستقیم : 36651654 – 031 داخلی : 2400 – 36560000 – 031 فکس : داخلی 1908 – 36612055 -031

مهدی سهل آبادی

معاون اجرائی دبیر کل

تماس : داخلی 2020 – 36560000 – 031

حسین ریاحی

مدیر خدمات بازرگانی و اسناد تجاری

تماس : داخلی 1040 – 36560000 – 031

سید رضا صفوی

مدیر امور کمیسیونها و تشکل های اقتصادی

تماس : داخلی 2130 – 36560000 – 031

سعید ابراهیمی
مدیر امور بین الملل

تماس : داخلی 2255 – 36560000 – 031

نوید ادریس

مدیر بهبود و توسعه کسب و کار

تماس : داخلی 3111 – 36560000 – 031

نادره راست قلم

مدیر مرکز توسعه سرمایه انسانی (متسا)

تماس : داخلی 3151 – 36560000 – 031

علی صادقی همدانی

مدیر پژوهش و بررسی های اقتصادی

تماس : داخلی 2210 – 36560000 – 031

حسن رحیمی

مدیر امور حقوقی

تماس : داخلی 2222 – 36560000 – 031

ذبیح اله صادقی

مدیر مالی

تماس : داخلی 1010 – 36560000 – 031

 

 توسعه ارتباطات

تماس : داخلی 2314 – 36560000 – 031