محمدرضا گل احمد

رئیس کمیسیون

امیررضا صفایی

نائب رئیس کمیسیون

سید سعید پور سعید

نائب رئیس دوم کیسیون

فرانک فرهنگ

دبیر کمیسیون

محمد حسین بصیری

رئیس کمیته نوع دوستی و نوآوری اجتماعی

مرتضی ثابت قدم

رئیس کمیته آموزش سنجی، برنامه ریزی و توسعه پایدار

سید آرش امامی

رئیس کمیته محیط زیست

ايوب شاهپوري

رئیس کمیته بهداشت و درمان