دفاتر منطقه ای اتاق بازرگانی اصفهان

دفاتر منطقه ای

معرفی واحد

اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم به منظور کمک به شناسنامه دارشدن و افزایش ضریب اثر فعالان اقتصادی در اقتصاد استان و کشور و همچنین ارائه خدمات ویژه به اعضاء و فعالان اقتصادی مستقر در شهرستان های مختلف استان، اقدام به تاسیس دفاتر منطقه ای در 5 حوزه‌ی جغرافیایی درسال 1400 نمود

دفاتر منطقه ای اتاق بازرگانی اصفهان

اخبار دفاتر منطقه ای