واحد برنامه‌ریزی، بودجه و پایش

واحد برنامه‌ریزی، بودجه و پایش

معرفی واحد

واحد برنامه ریزی، بودجه و پایش با هدف کنترل و نظارت برعملکرد واحدهای اتاق در جهت صیانت از حقوق اعضا اتاق بازرگانی شکل گرفت که در ذیل آن مرکز رضایت سنجی و افکارسنجی با هدف شناسایی ذینفعان اصلی و ارزیابی میزان رضایتمندی آنها از خدمات ارائه شده، و دریافت انتقادات و شکایات بوجود آمد. این مرکز با تحلیل نتایج بدست آمده اقدام به ارائه بازخورد و راهکارهای بهبود به واحدهای مربوطه نماید تا از طریق اصلاح و بهبود و یا حتی ایجاد خدمات جدید بنا بر نیاز ذی نفعان، اتاق بازرگانی اصفهان را در مسیر بهبود مستمر و در نتیجه هدف غایی خود که افزایش رضایتمندی اعضا و خدمات رسانی بهتر به آنها می باشد، یاری رساند.

اهم اقدامات و فعالیت‌های انجام شده:

- ارزیابی میزان رضایت ذینفعان از خدمات ارائه شده
- شناسایی و کدگذاری مشکلات و انتقادات اعضا
- تحلیل نتایج حاصل از رضایت سنجی براساس شاخص های متفاوت
- شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان براساس نتایج بدست آمده و ارائه راهکار بهبود به واحدها
- تعریف اقدام اصلاحی به منظور حل ریشه ای مشکلات و جلوگیری از بروز هرگونه شکایات مشابه آتی
- پیگیری پیشنهادات و مشکلات اعضا تا حصول نتایج و ارائه بازخورد به آنها
- توسعه خدمات جدید و یا تغییر استراتژی
explain