مطالب تجارت، خدمات و ارتباطات

گلشیرازی در نخستین جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان ؛
اتاق دوره نهم مسایل فعالان اقتصادی را به صورت تخصصی و کارشناسی دنبال می کند