مطالب تجارت، خدمات و ارتباطات

در جلسه بررسی فرصت های تجاری کشور سیرالئون مطرح شد:
حضور موفق در اقتصاد سیرالئون نیازمند کار مداوم و حضور مستمر است

در ادامه سلسله جلسات میزهای تجارت انجام شد:
سومین جلسه میز تجارت پاکستان در سال1400برگزارشد

به همت کمیسیون تجارت ، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان صورت پذیرفت:
برگزاری اولین میز تجارت چین

برگزاری نهمین جلسه میز تجارت عمان

برگزاری هفتمین جلسه میز تجارت ترکیه

برگزاری اولین جلسه میز تجارت پاکستان در سال جدید