کمیسیون سرمایه گزاری و تامین مالی 

  • قلمرو کمیسیون
  • صورتجلسات
  • مصوبات هیات رئیسه کمیسیون
  • کمیته تامین مالی فناوری و نوآوری
  • کمیته بازار پول و سرمایه
  • کمیته حفظ و توسعه سرمایه های موجود و رفع موانع سرمایه گذاری
  • همایش، نشست و بازدید
  • اخبار

محمدرضا رجالی

رئیس کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات

علی کرباسی زاده

نائب رئیس کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات

سید آرش امامی 

دبیر کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات
رئیس کمیته كسب وكارهاي كوچك


محسن لوح موسوی

مشاور کمیسیون
رئیس کمیته خدمات آموزش و فنی مهندسی


احسان مالكي پور 

رئیس کمیته رویدادهای تجاری و نمایشگاه ها


محمد اطرج 

رئیس کمیته تحول ديجيتال و فناوري اطلاعات


حميد غفاري راد 

رئیس کمیته ارتباطات (برند،تبليغات، روابط عمومي)

امیر عرفانی

رئیس کمیته لجستيك (حمل و نقل، پايانههاي زميني و هوايي، انبارها و سردخانهها و ...)