اعتبار سنجی کارت بازرگانی اعضاء محترم اتاق اصفهان

جهت تسریع در دسترسی اعضای اتاق برای آگاهی از اعتبار کارتهای بازرگانی و عضویتِ اعضای محترم اتاق، لینک جدیدی در پرتال جامع اتاق اصفهان به نام اعتبارسنجی اعضای اتاق ایجاد گردید، که توسط آن کلیه اعضاء محترم قادر خواهند بود در هر نقطه دنیا فقط با وارد کردن شماره کارت بازرگانی (شناسه ملی و کد ملی مدیر عامل) برای (اشخاص حقوقی ) و شماره کارت بازرگانی و کد ملی دارنده کارت (شخص حقیقی ) از تاریخ اعتبار و دیگر اطلاعات قابل استفاده کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی مطلع گردند.