آمار مربوط به صدور، تمدید کارت های بازرگانی

آمار مربوط به کارت های بازرگانی صادر شده و تمدید شده توسط اتاق بازرگانی اصفهان در سالهای 90 تا 94 جهت استفاده علاقه مندان در دسترس خواهد بود.

مقایسه آمار کارت های بازرگانی صادر شده ما بین سال های 1390- 1393

مقایسه آمار کارت های بازرگانی تمدید شده ما بین سال های 1390- 1393

مقایسه آمار کارت  های بازرگانی صادر شده ما بین سال های 1393  و 1394