محمدرضا رجالی

رئیس کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات

علی کرباسی زاده

نائب رئیس کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات

سید آرش امامی 

دبیر کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات
رئیس کمیته كسب وكارهاي كوچك


محسن لوح موسوی

مشاور کمیسیون
رئیس کمیته خدمات آموزش و فنی مهندسی


احسان مالكي پور 

رئیس کمیته رویدادهای تجاری و نمایشگاه ها


محمد اطرج 

رئیس کمیته تحول ديجيتال و فناوري اطلاعات


حميد غفاري راد 

رئیس کمیته ارتباطات (برند،تبليغات، روابط عمومي)

امیر عرفانی

رئیس کمیته لجستيك (حمل و نقل، پايانههاي زميني و هوايي، انبارها و سردخانهها و ...)
 

شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی اصفهان

 

برای مراجعه به سامانه جامع شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان روی لینک زیر کلیک کنید.
مصوبات امور مالیاتی مصوبات امور بانکی شورا
مصوبات هفتمین جلسه شورای گفتگو مصوبات امور مرتبط با تامین اجتماعی
مصوبات نهمین جلسه شورای گفتگو (افزایش سرمایه گذاری) مصوبات هشتمین جلسه شورای گفتگو (افزایش سرمایه گذاری)
مصوبات یازدهمین جلسه شورای گفتگو مصوبات دهمین جلسه شورای گفتگو (توسعه صادرات استان)
متن تقدیرنامه ریاست محترم اتاق ایران از شورای گفتگو مصوبات دوازدهمین جلسه شورای گفتگو
اجرای بند یک مصوبات چهاردهمین جلسه شورای گفتگو  مصوبات سیزدهمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات پانزدهمین جلسه شورای گفتگو مصوبات چهاردهمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات هفدهمین جلسه شورای گفتگو مصوبات شانزدهمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات نوزدهمین جلسه شورای گفتگو مصوبات هجدهمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای گفتگو مصوبات بیستمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات بیست و سومین جلسه شورای گفتگو مصوبات بیست و دومین جلسه شورای گفتگو
مصوبات بیست و پنجمین جلسه شورای گفتگو مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای گفتگو مصوبات بیست و ششمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای گفتگو مصوبات بیست و هشتمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات سی و یکمین جلسه شورای گفتگو مصوبات سی امین جلسه شورای گفتگو
مصوبات سی و سومین جلسه شورای گفتگو مصوبات سی و دومین جلسه شورای گفتگو
مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای گفتگو مصوبات سی و چهارمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای گفتگو مصوبات سی و ششمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات سی و نهمین جلسه شورای گفتگو مصوبات سی و هشتمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات چهل و یکمین جلسه شورای گفتگو مصوبات چهلمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات چهل و سومین جلسه شورای گفتگو مصوبات چهل و دومین جلسه شورای گفتگو
مصوبات چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگو مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگو مصوبات چهل و ششمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای گفتگو مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگو مصوبات پنجاهمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگو مصوبات پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگو
مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگو مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفتگو مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات پنجاه و نهمین جلسه شورای گفتگو مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات شصت و یکمین جلسه شورای گفتگو مصوبات شصتمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات شصت و سومین جلسه شورای گفتگو مصوبات شصت و دومین جلسه شورای گفتگو
مصوبات شصت وپنجمین جلسه شورای گفتگو مصوبات شصت وچهارمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگو مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات شصت و نهمین جلسه شورای گفتگو مصوبات شصت و هشتمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات هفتاد و یکمین جلسه شورای گفتگو مصوبات هفتادمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگو مصوبات هفتاد و دومین جلسه شورای گفتگو
مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگو مصوبات هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگو مصوبات هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات هفتاد و نهمین جلسه شورای گفتگو مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات هشتادویکمین جلسه شورای گفتگو مصوبات هشتادمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگو مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگو
مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگو مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگو مصوبات هشتاد و ششمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگو مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات نودو یکمین جلسه شورای گفتگو مصوبات نود اُمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات نودو سومین جلسه شورای گفتگو مصوبات نودو دومین جلسه شورای گفتگو
مصوبات نودو پنجمین جلسه شورای گفتگو مصوبات نودو چهارمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات نودو هفتمین جلسه شورای گفتگو مصوبات نودو ششمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات نودو نهمین جلسه شورای گفتگو مصوبات نودو هشتمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات یکصدویکمین جلسه شورای گفتگو مصوبات یکصدمین جلسه شورای گفتگو
مصوبات یکصدو سومین جلسه شورای گفتگو مصوبات یکصدودومین جلسه شورای گفتگو
مصوبات یکصد و پنجمین جلسه شورای گفتگو مصوبات یکصد و چهارمین جلسه شورای گفتگو