پژوهش ها

اقتصاد زیر زمینی
بررسی وضعیت اقتصاد زیر زمینی کشور و درآمدهای مالیاتی
الزام خصوصی سازی در تحقق رشد اقتصادی
در الگوهای رشد اقتصادی، برخورداری اقتصاد از یک ذخیره سرمایه یا دارایی 
صادرات خدمات فنی و مهندسی
تعیین کننده های کلان اقتصادی صادرات
اقتصاد استان اصفهان در یک نگاه آماری
پروژه در تابستان 1391 انجام شده است.
تعیین قیمت سوخت و انرژی اولیه و ثانویه کشور
پروژه در بهار 92 انجام شده است.
بازارهای هدف
این پروژه در سال 1391 انجام شده است.
آثار تحریم اقتصادی
آثار تحریم اقتصادی و نقش شعار سال 1391
حجم نقدینگی
تأثیر افزایش حجم نقدینگی در بخش غیر دولتی بر فضای کسب و کار عمومی
هدفمند کردن یارانه ها
بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر فعالیت های صنعتی در سال 1390
3 روایت از نرخ رشد ایران
مروری بر تغییرات تولید ناخالص داخلی و مقایسه آن با رشد قیمت کالاهای پر مصرف سبد خانوار