مطالب گردشگری و برند

گامی در راستای اعتلای هنرهای سنتی و صنایع دستی اصفهان
راه اندازی تماشاکده صنایع دستی اصفهان در محل نمایشگاه

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار کرد:
وبینار آشنایی با پروتکل های اختصاصی فعالان حوزه گردشگری استان اصفهان

جلسه شورای همکاری های گردشگری-فرهنگی مؤسسه فرهنگی اکو و استان اصفهان
هم افزایی برای توسعه گردشگری فرهنگی در اصفهان

هم اندیشی برای احیای گردشگری اصفهان

به مناسبت روز جهانی جهانگردی برگزار شد:
وبینارهایی برای شناخت و توسعه اگروتوریسم

تصویب چهار کمیته در ستاد احیای گردشگری استان اصفهان