اعضای هیات رئیسه

 
مسعود گلشیرازی

رئیس اتاق 
بهرام سبحانی

نائب رئیس اول 
حمیدرضا قلمکاری

نائب رئیس دوم 
سید رسول رنجبران

عضو هیئت رئیسه و خزانه دار 
فرشته امینی

عضو هیئت رئیسه