تاریخ : شنبه 9 مرداد 1400
کد 4265

خدمتی دیگرازاتاق بازرگانی اصفهان:

امکان صدورگواهی مبدأ از محل گمرک

اتاق بازرگانی اصفهان درراستای کمک به تسهیل فرایند صادرات، امکان صدورگواهی مبدأدرگمرک را فراهم نمود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان بهنام ابراهیمی جانشین دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان گفت: درراستای ارایه خدمات متناسب با اتاق های نسل سوم، پارلمان بخش خصوصی اصفهان یکی ازمهم ترین نیازهای فعالان اقتصادی بویژه در حوزه صادرات را مدنظرقرار داد و دومین دستگاه برای صدور گواهی مبدأ در محل، پس از کارگو ترمینال فرودگاه شهیدبهشتی اصفهان، درگمرک مستقرشد.
وی با بیان اینکه این دستگاه در گمرکات دیگر نیز نصب خواهد شد، از استقرار این دستگاه  در شهرک های صنعتی به منظور تسهیل فرایند صادرات استان و کمک به فعالیت هرچه بهترفعالان اقتصادی درگام های بعدی خبرداد.
ابراهیمی درادامه ضمن تشریح نحوه کار با دستگاه صدورگواهی مبدأ گفت: فعال اقتصادی پس از تکمیل اطلاعات مربوط به گواهی مبدأ موردنیاز خود و صحت سنجی گواهی مذکور از طریق کارشناس اتاق بازرگانی، به پرینت این گواهی دسترسی خواهد یافت. 
درادامه رسول کوهستانی، مدیرکل گمرک اصفهان اقدام اتاق بازرگانی اصفهان درراستای ایجاد سازوکار صدورگواهی مبدأ درمحل پنجره واحد تجاری گمرک اصفهان را اقدامی ارزنده درراستای کمک به فعالان اقتصادی بویژه صادرکنندگان دانست و افزود: درشرایط کرونا که ملزم به کاهش تردد افراد درمکان های مختلف هستیم،این اقدام علاوه برکاهش ترددهای غیرضروردرسطح شهرمنجر به افزایش سرعت فرایند صادرات نیزخواهد شد.
 
آلبوم تصاویر امکان صدورگواهی مبدا از محل گمرک