تاریخ : سه شنبه 19 آذر 1398
کد 2717

توسعه تجارت با کشورهای حوزه اوراسیا

توسعه تجارت با کشورهای حوزه اوراسیا

توسعه تجارت با کشورهای حوزه اوراسیا

توسعه تجارت با کشورهای حوزه اوراسیا

گزارشات اسناد و اطلاعیه ها رویدادهای تجاری
eurasia-basic-data گزارش های مطالعاتی بروشور همایش 12 دیماه 1398
گزارش روابط تجاری اوراسیا و جهان گواهی مبدا موافقت نامه پوستر همایش اروسیا
گزارش روابط تجاری ایران و اوراسیا ابلاغیه به گمرکات اجرایی کشور برای اجرای موافقتنامه موقت بین ج.ا ایران و اوراسیا گزارش اقدامات سازمان ملی استاندارد در اجراي قانون
موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاري 
بین ایران و اتحادیه اقتصادي اورآسیا
گزارش کشوری ارمنستان در خصوص موافقت نامه راهکارهای توسعه مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران
و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
گزارش کشوری بلاروس فهرست ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران (2019) موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین  ایران
و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
گزارش کشوری روسیه فهرست ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا (1398) گزارش اقدامات گمرك جمهوري اسلامی ایران
در اجراي قانون موافقت نامه موقت تشکیل
منطقه آزاد تجاري بین ایران و اتحادیه اقتصادي اورآسیا
گزارش کشوری قرقیزستان فهرست نمایندگان دستگاه های اجرایی در امور مربوط به موافقت نامه موقت بین ج.ا.ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصت های تجاری پیوستن به پیمان اوراسیا
گزارش کشوری قزاقستان متن موافقت نامه موقت برای تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ج.ا.ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو