مطالب صنایع

به همت اتاق بازرگانی و اتحادیه پوشاک اصفهان انجام شد
رونمایی از اولین نشان تضمین کیفیت محلی پوشاک در کشور

در دوازدهمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان تاکید شد:
قیمت تعادلی تنها راه نجات اقتصاد کشور است

برگزاری همایش طراحی و ساخت آمیزه‌های مدرن لاستیک

در گردهمایی و مجمع بزرگ تولیدکنندگان لاستیک صنعتی اصفهان تاکید شد
ضرورت تشکیل اتحادیه تخصصی تولیدکنندگان لاستیک صنعتی اصفهان

در دهمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان مصوب شد:
تشکیل کمیته صنایع پیشرفته برای استفاده از ظرفیت‌ شرکت‌های دانش بنیان

در نشست کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان مورد تاکید قرار گرفت؛
لزوم تهیه بسته سیاستی توسعه صنعتی استان