مطالب توسعه و بهبود محیط کسب و کار

بی‌انضباطی مالی در سیستم بانکی گریبانگیر فعالان اقتصادی شده است

کمک به ارتقاء شاخص های کسب و کار استان هدف غایی کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار

پروفسور محمدهاشم پسران در ششمین وبینار چشم انداز اقتصادایران:
اقتصاد ایران در دوران پساکرونا رشد مثبت 3 درصدی را تجربه می کند

به همت اتاق بازرگانی اصفهان و تعامل دستگاه های اجرایی
اصفهان دارای شهرک سبز می شود

فراهم سازی زیرساخت ایجاد شهرک سبز، فناوری و انرژی های تجدید پذیر در اصفهان

همت جمعی برای تسهیل فرایندهای اداری در اصفهان