هیئت های اعزامی بین الملل

هیئت های ورودی بین الملل

برگزاری نشست بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری اصفهان و اسپانیا

نشست بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری اصفهان و اسپانیا در زمینه خوراک دام، افزودنیها و مکمل های خ ...