معرفی بازار کشور پرتغال

معرفی بازار کشور پرتغال
ردیف موضوع تعداد صفحات دریافت فایل English
1  کتاب پرتغال سرزمین فرصت ها 162 دریافت Download
2 مزیت های صادرات 1398 3 دریافت Download
3 مزیت های واردات 1398 3 دریافت Download
4 بروشور اطلاعات تجاری پرتغال 6 دریافت Download
5 بررسی کالاهای دارای پتانسیل تجارت استان اصفهان با کشور پرتغال 7-15 دریافت Download
6 کالاهای دارای پتانسیل تجارت ایران با کشور پرتغال 8-15 دریافت Download
7 مراودات تجاری ایران و پرتغال فروردین و اردیبهشت 1400 1 دریافت Download
9 مراودات تجاری ایران و پرتغال خرداد و تیر 1400 1 دریافت Download
10 گزارش دو ماهه کشور پرتغال 1 دریافت Download