نزدیک به دو سال از شروع فعالیت اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم می گذرد. "شاخص محوری" و تحقق "اتاق نسل سوم " از مهمترین برنامه ها و اهداف اتاق نهم است. در چند روز آینده بر آنیم که یکی دیگر ازخدمات نوین ارائه شده در این دوره با نام « رو در رو با اعضای هیأت نمایندگان اتاق» را در قالب یک پرونده بررسی نماییم. در موشن گرافی زیر به فرآیند، اهداف و دستاوردهای این خدمت در اتاق بازرگانی اصفهان خواهیم پرداخت .
دوشنبه 1 دي 1399